Szkoła i pracodawca - wspólny kierunek edukacji w zespole szkół technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach - Edukator Zawodowy

Szkoła i pracodawca – wspólny kierunek edukacji w zespole szkół technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach oraz Studio Fryzjerstwa „CUBE” zostali laureatami III edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez MEN i KOWEZiU „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w branży fryzjersko-kosmetycznej.

Szkoła zawodowa szkołą wielu możliwości

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach to placówka, która kształci nowocześnie, odpowiadając na potrzeby pracodawców i korzystając ze swojej ponad 50-letniej tradycji. Przybliżając historię szkoły, należy wspomnieć, że jej powstanie wiąże się z utworzeniem w 1961 roku Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”, która przygotowywała wykwalifikowanych pracowników na potrzeby zakładu. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i społeczna w kraju wymuszała wielokrotne zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu szkoły, jednak główne założenia kształcenia zawodowego opierającego się na przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy oraz prowadzenia kształcenia praktycznego w powiązaniu z pracodawcami pozostały niezmienione. Priorytetem jest wysoka jakość kształcenia oraz równoczesne zapewnianie bezpiecznych warunków pracy i nauki.  Kreatywność w nauczaniu i indywidualne podejście do każdego ucznia gwarantują odpowiednio wysoki poziom, co potwierdzają m.in.: Certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA, wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych oraz liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach. Szkoła od ponad dziesięciu lat działa w zakresie promocji zdrowia, co uhonorowano już dwukrotnie CERTYFIKATEM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. Należy podkreślić, że ZST jest jedyną w powiecie szkołą ponadgimnazjalną z tym certyfikatem i jedną z nielicznych w Małopolsce. To także szkoła w pełni wychowująca, co potwierdza przyznany jej Certyfikat SZKOŁY WYRÓŻNIONEJ ZA WYCHOWANIE.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Technicznych stwarza każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb. Nauczyciele z pasją i entuzjazmem przekazują wiedzę i kształtują interdyscyplinarne umiejętności. W szkole realizowane są nie tylko programy nauczania zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale również wdrażane są innowacje pedagogiczne zarejestrowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szkoła realizuje 2 innowacje programowo-organizacyjne w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na sztucznej ściance wspinaczkowej oraz w zakresie w nauczaniu języka angielskiego z wykorzystaniem programu komputerowego Alph-korepetytor.

Odpowiadając na wyzwania zmieniającej się bardzo dynamicznie rzeczywistości oraz oczekiwań uczniów i ich rodziców ZST jako współczesna i nowoczesna szkoła wciąż poszukuje nowych rozwiązań we wszystkich obszarach swojej działalności. Szkoła ustawicznie monitoruje i modyfikuje ofertę edukacyjną uwzględniając aktualną sytuację na rynku pracy oraz potrzeby i oczekiwania młodych ludzi. Obecnie prowadzimy kształcenie zawodowe w ramach dwóch typów szkół:  Technikum Nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik i elektryk.

Z pracodawcami praktycznie-dobre praktyki ZST

Kształcenie zawodowe w naszej szkole zorganizowane jest w ten sposób, że część zajęć realizowanych jest w pracowniach szkolnych, część w bogato wyposażonym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, a spora część, zwłaszcza w technikach, realizowanych jest u pracodawców. Długoletnie tradycje szkoły w kształceniu zawodowym pozwoliły nam na wypracowanie sieci pracodawców stale współpracujących ze szkołą, których obecnie jest ponad 40. Skala współpracy z lokalnym środowiskiem pracy jest duża i wieloaspektowa, pracodawcy bardzo chętnie patronują przedsięwzięciom oraz aktywnie uczestniczą w poszerzaniu i wzbogacaniu oferty edukacyjnej. Należy zaznaczyć, że są to małe i średnie firmy, bo takie na lokalnym rynku pracy dominują, a ich obszar współpracy jest naprawdę duży i cenny. Z wieloma zakładami prowadzimy owocną współpracę już od wielu lat, ale co roku pozyskujemy także  nowe firmy. Zdarza się, że to sami pracodawcy zgłaszają się do nas z prośbą o praktykantów, a w procesie nawiązywania nowych kontaktów weryfikujemy pracodawców pod kątem bazy i możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu.

Ogłoszenie przez KOWEZiU konkursu „Szkoła dla pracodawców-pracodawcy dla szkoły” był dla nas inspiracją do zebrania różnorodnych form naszej współpracy z pracodawcami i podzielenia się dobrymi praktykami, choć wybór branży i pracodawcy nie był łatwy, bowiem nasze działania realizowane są z wieloma pracodawcami z branży fryzjerskiej, informatycznej, samochodowej oraz elektrycznej. Ostatecznie zaprezentowaliśmy się w obszarze fryzjersko-kosmetycznym z wiodącym pracodawcą ściśle zaangażowanym w kształcenie zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich – Studiem Fryzur „CUBE”, który to od momentu rozpoczęcia kształcenia tj. od września 2008 r. wspiera szkołę w działaniach na rzecz edukacji w branży fryzjerskiej. Zaprezentowany przez nas projekt współpracy zyskał uznanie komisji konkursowej i zostaliśmy laureatami w obszarze fryzjersko-kosmetycznym.

Dzieląc się z Państwem dobrymi praktykami chcemy zaprezentować kilka działań w obszarze edukacyjnym wpierającym kształcenie zawodowe oraz w obszarze promocyjnym jakie podejmujemy wspólnie z naszym pracodawcą – Studiem Fryzur „CUBE”. A oto niektóre z nich:

  • Doposażenie bazy dydaktycznej pracowni fryzjerskiej poprzez przekazywanie środków finansowych na zakup sprzętu oraz artykułów i akcesoriów fryzjerskich, systematyczne przekazywanie niezbędnych materiałów fryzjerskich do zajęć praktycznych typu odzież ochronna dla uczniów oraz klienta. Pracownia została wzbogacona o zestaw 6 główek fryzjerskich treningowych, a także zostało uzupełnione doposażenie pracowni fryzjerskiej pod kątem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • Organizowanie zarówno dla nauczyciela jak i dla uczniów staży, kursów, szkoleń, czy też wycieczek zawodoznawczych. Na bieżąco przekazywane są informacje o nowościach technologicznych i technicznych, dostarczane materiały szkoleniowe, katalogi, czasopisma oraz prasa branżowa.
  • Na potrzeby kształcenia praktycznego pracodawca zaadaptował część swojego salonu na pracownię zajęć do praktycznej nauki zwodu. Stworzył dodatkowe stanowiska fryzjerskie z kompletnym wyposażeniem. W pomieszczeniu wydzielone zostało również miejsce do ćwiczeń podstawowych technik fryzjerskich z wykorzystaniem treningowych główek fryzjerskich.
  • Pracodawca pozytywnie odpowiada na prośby nauczyciela przedmiotów zawodowych dotyczące szkoleń np.: z zakresu technik strzyżeń, technik koloryzacji czy najnowszych zabiegów pielęgnacyjnych. We wrześniu każdego roku szkolnego odbywa się spotkanie szkoleniowe z nauczycielem, w ramach którego przekazywane są treści na temat najnowszych trendów w branży fryzjerskiej.
  • Program nauczania w zawodzie, w tym program praktyk zawodowych jest konsultowany. Co roku pracodawca proszony jest o wskazywanie treści najbardziej istotnych z jego punktu widzenia, a także o propozycje zmian, które mogłyby udoskonalić istniejący program i dostosować go do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Biorąc pod uwagę specyfikę zakładu i jego wyposażenie pracodawca uwzględnia również te treści i zadania, które może zrealizować i rozszerzyć w swoim salonie. Z uwagi na to, że salon fryzjerski oferuje usługi kosmetyczne, nasi uczniowie mogą w trakcie praktycznej nauki zawodu zdobywać również wiedzę z zakresu podstawowych zabiegów kosmetycznych takich jak: stylizacja paznokci, wykonywanie makijaży okazjonalnych oraz ślubnych.
  • Podejmowanie inicjatyw takich jak np.: organizacja wewnątrzszkolnych konkursów, przygotowywanie młodzieży do zewnętrznych konkursów fryzjerskich. To także wsparcie w realizacji przez szkołę we współpracy z Urzędem Miasta Gorlice programu „Gorlicka Duża Rodzina”, w którym posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą nieodpłatnie korzystać z usług fryzjerskich świadczonych przez uczniów ZST. Ponadto razem uczestniczyliśmy w Targach Edukacyjnych – Festiwal Zawodów w Małopolsce w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15, aktywną formą współpracy jest organizacja od kilku już lat Dnia Otwartego Szkoły oraz udział w Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych. Wydarzenia te to dobra okazja do zaprezentowania młodzieży gimnazjalnej zarówno bazy dydaktycznej szkoły, zawodów kształcenia, jak i możliwości pracy w przyszłości.
  • Prowadzenie preorientacji zawodowej we współpracy z pracodawcami. Działający w szkole Szkolny Ośrodek Kariery aktywnie włącza się w liczne przedsięwzięcia takie jak np.: Ogólnopolski Tydzień Kariery, Małopolski Dzień Uczenia się czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Pracodawcy chętnie uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą w ramach zajęć z cyklu Mój Zawód – Moja Pasja, podczas których przybliżają młodym osobom swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową, opowiadają o sukcesach i porażkach w prowadzeniu firmy, a także zwracają uwagę na właściwe przygotowanie zawodowe do wykonywania pracy i ciągłego doskonalenia się.

Wspólne planowanie i kierowanie ścieżką zawodową młodego człowieka wymaga elastyczności ze strony szkoły i dużej otwartości ze strony firmy. Dużą rolę w procesie kształcenia odgrywa indywidualizacja nauczania zawodowego. W ten sposób łatwiej odkryć możliwości wychowanków, pogłębić ich zainteresowania zawodowe oraz rozwijać talenty. Nasza szkoła stawia na atrakcyjność i jakość kształcenia. Współdziałając z przedsiębiorstwami, wdrażamy proces kształcenia umiejętności zawodowych zmierzający do tego, aby z ucznia uczynić prawdziwego mistrza w swoim zawodzie, który posiada pełne przygotowanie i spełnia oczekiwania współczesnego rynku pracy.

Renata Stępień
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
im. Wincentego Pola w Gorlicach

Dodaj komentarz